Adatkezelési tájékoztató

  1. Adatkezelő

A weboldal címe: https://helloriviera.hu. 

A weboldal üzemeltetője: Stenge Anita, székhelye: 7700 Mohács, Ete János 4., 4/25.

Székhelye, és levelezési címe: 7700 Mohács, Ete János 4. 4/25

Adószám: 55207166-1-22

E-mail cím: magyarokazadrian@gmail.com

A weboldal tárhelye: Tárhelypark Kft. 

Székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Adószáma: 23289903-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-322570

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatkezelési szabályzat a https://helloriviera.hu weboldalon, érhető el.

Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt, fenntartja a jogot, a Szabályzat megváltoztatására.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

2. Az adatkezelési szabályzat célja

 

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési és vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez.

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, az érintett Felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a GDPR szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

3. Adatkezelési célok

 Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

• A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

• Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 

• Tájékoztatás a weboldal szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 

• A honlap használatának elemzése

 

4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

  • Az érintett által megadott valamennyi személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám.
  • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, a weboldalon keresztül üzenetet küldők.

Az Adatkezelő, a mentett adatokat csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig tárolja. Ez okból, a szerződéskötéshez szükséges személyes adatok a szolgáltatás időtartama után törlésre kerülnek. 

5. Az adatfeldolgozás jogalapja:

– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ( úgy mint kapcsolattartás), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– e-mail útján a magyarokazadrian@gmail.com e-mail címen.

9. Az Adatkezelő saját informatikai rendszereit tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látta el. A weboldal biztonságáról az SSL tanúsítvány gondoskodik.

10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés: 2019. február 15.